• Informacio de les variables publicitaries
  • Que es l’empresa
  • Que creu el public que es
  • Que vol ser
  • Quina imatge es vol projectar
  • Quina es la seva trajectoria
  • Quines activitats empresarials du a terme
  • Personalitat individual dels productes comercialitzats
  • Documentacio exhaustiva de marques, logos,…
  • Competencia interna entre els seus productes
  • Competencia exterior
  • Coneixement del mercat
  • Justificacio de campanyes, objectius i finalitat
 • Elaboracio d’investigacio de mercat
  • Descripcio del producte comercialitzat
  • Presentacio i preus de venda en els diversos canals de distribucio
  • Marques de la competencia i caracteristiques
  • Descripcio del mercat objectiu
   • Vendes globals
   • Evolucio de les vendes
   • Estacionalitats
   • Distribucio de marques
   • Perfil del consumidor
  • Inversions publicitaries del sector
  • Obtenir mostres representatives dels mitjans publicitaris utilitzats per la competencia
  • Dades promocionals
  • Objectius comercials
  • Obtencio del public objectiu al que ens adreçarem
  • Posicionament del producte a comunicar
  • Estacionalitat de la campanya publicitaria
  • Pressupost publicitari
   • Dependencia amb vendes
   • Inversio en mitjans i suports
  • Promocio de vendes
  • Informacio de vendes
  • Control d’inversions publicitaries
  • Inversio de marques de la competencia
 • Elaboracio del Briefing
  • Dades de l’anunciant
   • Nom i rao social
   • Sector al que pertany
  • Actors de l’agencia de publicitat
   • Area de creativitat
   • Area de comptes
   • Area de mitjans
   • Area de gerencia
   • Area de Documentacio / Investigacio
  • Data i lloc d’elaboracio
  • Campanya a comunicar
   • Historia del producte
   • Sector i sub-sector al que pertany
  • Objectiu global de la campanya
   • Objectius de comunicacio
   • Objectius de marketing
   • Objectius de planificacio / mitjans
  • Public objectiu al que va adreçat
   • Perfil / especificacions
   • Orientacio per a investigacio
  • Elements a tenir en compte per la campanya
   • Caracteristiques del producte
   • Particularitats del producte
  • Duracio i periodicitat de la campanya
  • Pressupost de la campanya publicitaria
  • Eixos de comunicacio
   • Antigrups o sectors contraris del producte
   • Limitacions del producte respecte la competencia
   • Beneficis, avantatges respecte la competencia
  • Plantejaments propis de l’agencia respecte l’anunciant
  • Conclusions
   • Creativitat
   • Comptes
   • Mitjans
   • Documentacio
  • Fonts documentals proposades
   • Bibliografia
   • Documentacio
  • Calendari de treball
  • Agencies competidores (concurs)
  • Actors implicats
   • persones que han elaborat el briefing
   • Persones que adjudicaran la campanya
  • Comentari final i objectius definitius a assolir
  • Signatura del client
 • Elaboracio de la Campanya Publicitaria
  • Analisi i investigacio del producte
   • Caracteristiques
   • Mercat
  • Propostes d’estudis addiconals que afectin l’anunciant
  • Analisi de les campanyes de la competencia
   • Inversions
   • Estrategies
  • Analisi del mercat potencial i habits del consumidor
  • Contrast del public objectiu de la campanya
  • Investigacio de la distribucio del producte
   • Majoristes
   • Venda directa
  • Acces a fonts institucionals
   • Publiques
   • Privades
  • Definicio de l’estrategia creativa
   • Objectius
    • Determinacio del contingut del missatge publicitari
    • Establiment de relacions d’interdependencia
     • Missatge
     • Codificacio
     • Mitjans
   • Obtencio d’informacio
    • Briefing de l’anunciant
     • Estrategia de marketing
     • Objectius publicitaris
    • Aplicacio de metodes d’incentivacio
    • Llista de comprobacio
     • Empresa
     • Producte
     • Marca
    • Gestio de la documentacio
     • Recerca sobre la rebuda
     • Investigacio sobre la complementaria
    • Investigacions ad hoc addicionals
   • Analisi de l’estrategia
    • Identificacio de les variables estrategiques de marketing
    • Analisi
     • Objectius
     • Recursos
   • Subestrategia
    • del missatge
     • Avaluacio de totes les variables recullides
      • Interrelacions
      • Determinacio del public objectiu
     • Seleccio del contingut del missatge publicitari
     • Eleccio del contingut del missatge i aplicacio del metode AIDA
    • de codificacio
     • Aplicacio de metodes d’incentivacio creativa
     • Seleccio intuitiva d’idees i solucions
     • Precodificacio de solucions alternatives
     • Test d’alternatives
     • Eleccio del missatge basic
     • Codificacio del missatges basic
      • en funcio de la investigacio
      • en funcio dels mitjans
     • Realitzacio de materials per als mitjans publicitaris
      • Spots televisius
      • Originals de premsa
      • Originals de revistes
      • Originals de publicitat exterior
      • Films i filmets de cinema
      • Cunyes radiofoniques
      • Originals de publicitat directa
      • Originals de publicitat en punt de venda
      • Originals d’internet
    • de mitjans
     • Aplicacio de metodes de seleccio de mitjans
     • Seleccio de mitjans segons codificacio
     • Aplicacio de metodes de planificacio de mitjans
     • Determinacio del pla de mitjans
     • Preparacio i tramesa d’ordres de mitjans
  • Definicio de l’estrategia de mitjans
   • Objectius de la campanya publicitaria
   • Public objectiu
    • Perfil
     • Piscologic
     • Sociologic
    • Segmentacio
    • Comportament front la competencia
     • Fonts publicitaries
     • Fonts propies
     • Control de mitjans
   • Missatges publicitaris
   • Politiica d’actuacio de l’anunciant
    • Implicacio en l’agencia
   • Eleccio de la tipologia dels mitjans
    • Audiencia Total
    • Difusio
    • Duplicacions d’audiencia
    • Habits de l’audiencia
    • caracteristiques de l’audiencia
     • qualitatives
     • quantitatives
    • Perfil del public objectiu
    • Ponderacions d’individus del public objectiu
    • Audiencia util del suport
    • Tarifes
     • Cost per impacte
   • Seleccio dels suports de cada mitja
    • TV
    • Radio
    • cine
    • Publicacions
    • Premsa
    • Internet
   • Eleccio d’originals per a cada suport

    • Numero
    • Format
   • Calcul de ponderacions de mitjans i suports
   • Distribucio del pressupost publicitari disponible
   • Distribucio per calendari dels originals
   • Supervisio de tot el proces de produccio
   • Avaluacio dels resultats
    • Cobertura sobre el public objectiu
    • Frequencia promig d’impactes publicitaris
    • Intensitat de la frequencia d’impactes
    • Rendibilitat
    • Distribucio
  • Definicio de l’estrategia d’accions promocionals
  • Pretest
   • Questionari per a saber per que es compra el producte
   • Campanya de proba en un mercat reduit
   • Valoracio dels resultats obtinguts
  • Definicio definitiva de la campanya

   • creativitat
   • mitjans
  • Produccio
   • Grafica
    • Seleccio de proveidors
     • Interns
     • Sotscontractacio
    • Pressupost de produccio
     • Elaboracio
     • Lliurament
    • Ordre de realitzacio
     • Definicio
     • Termini
    • Realitzacio
     • Texte
     • Layout
    • Muntatge de l’original publicitari
    • Tramesa del muntatge als suports
    • Supervisio de costos
    • Tramesa del pressupost
    • Pagament a proveidors
    • Arxiu del material produit
    • Assessorament
     • en Materials
     • en Tecnologia
   • Audiovisual
    • Pre-produccio
     • Renunions previes
     • Organtizacio de
      • Castings
      • Atrezzo
      • Vestuaris
      • Localitzacions
     • Contractacio de
      • Actors i actrius
      • Veus
      • Musics
      • Productores
       • Audiovisuals
       • Cinematografiques
      • Material
    • Produccio
    • Post-Produccio
    • Arxiu
     • Videoteques
     • Musical
     • Efectes sonors
  • Planificacio de mitjans
  • Recomanacions d’accions

   • promocionals
   • relacions publiques
  • Exhibicio del producte
   • Displays
   • Aparadors
  • Informacio del producte al detallista
   • Condicions
   • Caracteristiques
  • Supervisio de la produccio
  • Control administratiu
   • Inversio
   • Material
   • Execucio
  • Postest de resultats
Anuncis