La Bibliografia és la cerca, identificació, descripció i classificació de documents impressos, amb la finalitat de constituir repertoris apropiats per facilitar el treball intel·lectual. 1

La bibliografIa 2 és la recerca dels materials mitjançant la consulta de les fonts d’informació; la identificació dels mateixos (materials),comprobant la seva existència i l’anàlisi de cada document i la seva descripció adoptant una determinada normativa.

L’esquema proposat per Pensato3 plasma el procés d’elaboració d’un repertori, organinzánt-lo en tres nivells:

 • cultural o preliminar,
 • tècnic, o la metodologia i tècniques de treball bibiliogràfic ; i
 • tipogràfico-editorial, la seva representació impresa.

O expresat en altres paraules, s’ha de planificar, compilar i presentar el repertori4.

El modelo que proposa Pensato es pot sintetitzar5 de la manera següent:

 1. Elaboració y delimitació de l’objecte
 2. Cerca i recullida de material
 3. Identificació i ponderació del material triat
 4. Elecció del mètode de descripció del document, la seva amplitud de referències i annotacions
 5. Ordenació
 6. Presentació formal i tipogràfica.


“La qualitat del treball de la màquina serà sempre conseqüència de la de l’especialista o tècnic que la nodreixi. La cerca de documents bàsicos, la seva elecció, la seva anàlisi, els criteris d’ordenació [emprats], constituixen la part primordial del treball bibliogràfic que cap cervell electrònic pot fer”
6

NOTES

 1. Malclès,L-N. Manuel de Bibliographie. Presses Universitaires de France. Paris 1985)
 2. Moll, J. La bibliografía en la investigación literaria en Métodos de estudio de la obra literaria de J. M. Díaz. Editorial Taurus. Madrid 1985.
 3. Pensato, R. Corso do Bibliografia Guida alla compilaziones e all’uso dei repertori bibliografici. Editrecie Bibliográfica. Milano 1987.
 4. Villaseñor, I. Las fuentes de información (II) en Manual de Información y Documentación de J. López Yepes. Editorial Pirámide. Madrid 1996.
 5. Simón Díaz, J. La bibliografía concepto y aplicaciones. Editorial Planeta. Barcelona 1971.
 6. de Torres Ramírez, I. Las fuentes de información. Metodología del repertorio bibliográfico en Manual de Ciencias de la Documentación de J. López Yepes. Editorial Pirámide. Madrid 2006.
Anuncis